Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BONITA GmbH
Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln, Duitsland

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden van BONITA GmbH (hierna: 'BONITA' of 'wij) zijn van toepassing op alle bestellingen van klanten (hierna ook: 'u' of 'uw) in de op het moment van bestelling geldende versie. Met uw bestelling accepteert u de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De in onze webshop geadverteerde en aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht aan consumenten en ondernemers als eindgebruikers. Een commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan.

 

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen (aanbiedingen) die de indruk wekken dat ze zijn geplaatst met het oog op commerciële wederverkoop van de goederen, niet aan te nemen.

2. Begripsbepalingen

2.1. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2.2. Een overeenkomst op afstand in de zin van deze algemene voorwaarden is een overeenkomst betreffende de levering van goederen of verlening van diensten die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand, tenzij de totstandkoming van de overeenkomst niet plaatsvindt binnen een distributie- of dienstverleningssysteem dat is georganiseerd voor een overeenkomst op afstand.

2.3. Middelen voor communicatie op afstand zijn communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de contractpartijen, met name brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails en radio-, telemedia- en mediadiensten.

2.4. De tekst van de overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden is de productbeschrijving die voortvloeit uit onze internetpresentatie en de inhoud van de online bestelling. De toegezonden orderbevestiging is zelf geen tekst van de overeenkomst, maar bevestigt slechts de ontvangst van de bestelling.

2.5. De vorm van de tekst is een leesbare verklaring met de naam van de persoon die de verklaring aflegt en die is opgesteld op een duurzame gegevensdrager.

2.6. Een duurzame gegevensdrager is een drager die de ontvanger in staat stelt een persoonlijk aan hem gerichte verklaring die op de gegevensdrager staat op zodanige wijze te bewaren of op te slaan dat hij er gedurende een voor het doel toereikende tijdsperiode toegang toe heeft en die geschikt is om de verklaring ongewijzigd weer te geven.

2.7. Kopen op afbetaling betekent het sluiten van een financieringsovereenkomst met een dienstverlenende onderneming die onafhankelijk is van BONITA.

3. Bestelling en sluiten van de overeenkomst

3.1. De presentatie van goederen en, indien van toepassing, diensten door ons is geen bindend aanbod. Zij vormen slechts een vrijblijvende uitnodiging aan u om een aanbod te doen voor de aankoop van de gepresenteerde goederen. Alleen uw bestelling via het elektronische bestelproces van onze webshop op www.bonita.de (hierna: 'BONITA webshop') stelt een bindend aanbod voor tot het sluiten van een koopovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door het toesturen van de orderbevestiging door ons.

3.2 Wij bevestigen u per e-mail de ontvangst van uw bestelling en de details daarvan. Deze bevestiging vormt geen aanvaarding van uw aanbod, maar is slechts bedoeld om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Wij bevestigen de verzending van uw goederen met een andere e-mail (hierna: 'Verzendbevestiging').

3.3. BONITA behoudt zich het recht voor om het aanbod niet te aanvaarden, in het bijzonder indien een artikel niet beschikbaar is of indien u ten onrechte facturen voor eerdere leveringen niet heeft betaald. Indien BONITA een bestelling niet uitvoert, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Bestellingen worden alleen geaccepteerd in hoeveelheden die gangbaar zijn voor een huishouden.

3.4. Alle vermelde prijzen zijn in euro en zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde ('btw'). Eventuele bijkomende kosten, zoals leverings- en verzendkosten, worden apart vermeld.

3.5. De minimale bestelwaarde is EUR 15 (incl. btw).

3.6. Tijdens het elektronische bestelproces in de BONITA webshop kunt u eventuele invoerfouten op elk moment tot de voltooiing van uw bestelling (door te klikken op de knop 'Bestellen met betaalverplichting') vaststellen en, indien nodig, corrigeren. Klik hiervoor op de knop 'Winkelmandje' en controleer vervolgens uw gegevens. Corrigeer indien nodig uw gegevens voor de betreffende artikelen in het winkelmandje. In elk geval wordt een overzicht van de door u geselecteerde artikelen weergegeven in de laatste bestelstap voordat u op de knop 'Bestellen met betaalverplichting' klikt.

3.7. Voor het sluiten van de overeenkomst is de Duitse en Nederlandse taal beschikbaar.

3.8. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op na het sluiten van de overeenkomst, de tekst is niet toegankelijk voor u. U kunt de geldende algemene voorwaarden oproepen en afdrukken door bovenaan de pagina op 'Downloaden' te klikken.

4. Levering, verzendkosten en herroeping

4.1. Leveringen zijn mogelijk binnen Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De levering wordt verzorgd door DHL.

De (deel)levering vindt twee tot vier werkdagen na de bestelling plaats. Als u kiest voor kopen op rekening of kopen op afbetaling, vereist de bestelling een foutloos resultaat van de verificatie van uw gegevens (kredietwaardigheids- en identiteitscontrole) en de bevestiging van de derde partij (meer details over de betaling vindt u onder punt 6).

4.2. BONITA rekent voor elke bestelling verzendkosten ter hoogte van € 4,99 voor levering naar Duitsland, Oostenrijk of Nederland.

4.3. Een retourzending van goederen zonder verdere opmerkingen zal door ons worden beschouwd als een herroeping, voor zover de termijn zoals vermeld onder punt 5 van deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen. U kunt uw herroeping dus kenbaar maken door de geleverde goederen te retourneren aan BONITA GmbH, Daßhorst 16, 46499 Hamminkeln, Duitsland.

4.4. Het retourneren van bestelde goederen via DHL kan worden geregeld bij alle DHL pakketpunten. Gebruik voor de retourzending het retourformulier dat bij de levering van de goederen is gevoegd en gebruik het voorgefrankeerde retouretiket op dit formulier.

5. Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

Consumenten hebben in het geval van een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst het recht om deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is de laatste goederen in ontvangst neemt in geval van een overeenkomst voor verschillende goederen die door de consument als onderdeel van één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, of de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst neemt in geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende deelzendingen of stukken.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (BONITA GmbH, eCommerce, Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln, Duitsland, telefoon: +492852-950888 (alleen in het Duits), e-mail: e-shop@bonita.de) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat het om de kennisgeving betreffende het uitoefenen van herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn te versturen.

 

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardbezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw kennisgeving over de herroeping van deze overeenkomst terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde methode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden er kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer van u in ontvangst hebben genomen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang welk geval eerder van toepassing is.

 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan dertig dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons, BONITA GmbH, Daßhorst 16, 46499 Hamminkeln, Duitsland, te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt nagekomen mits u de goederen voor het verstrijken van de termijn van dertig dagen retourneert.

Wij nemen de kosten van de retourzending van de goederen binnen Duitsland voor onze rekening.

 

U dient de eventuele waardevermindering van de goederen slechts voor uw rekening te nemen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

 

Standaardformulier voor herroeping

 

U kunt uw overeenkomst herroepen door dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen:

 

BONITA GmbH,

eCommerce

Kesseldorfer Rott 39

46499 Hamminkeln, Duitsland

E-mail: e-shop@bonita.de

 

Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*):

___________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________________________

Naam van de consument(en): __________________________

Adres van de consument(en): ________________________

____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (slechts in geval van schriftelijke mededeling):

Datum: _______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het standaardformulier kan hier worden gedownload.

6. Betaling

6.1. De prijzen in de BONITA webshop op het moment van uw bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

6.2. U kunt gebruikmaken van de betaalmethoden die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven en/of beschikbaar zijn.

6.3. Bij een elektronische bestelling via onze webshop kunt u er onder andere voor kiezen om te betalen met een creditcard (VISA en Mastercard) of met PayPal. Het bedrag wordt afgeschreven van uw creditcard/PayPal-account zodra de orderbevestiging wordt verzonden (sluiting van de koopovereenkomst).

6.4 Wij bieden in alle leverlanden kopen op rekening aan voor klanten met onze klantenkaart met de GOLD-status.
Als deze betaalmethode voor jou beschikbaar is, kun je dit herkennen aan het logo achter de selectie.Voor alle klanten in Oostenrijk is deze betaalmethode ook beschikbaar na verificatie.
Voor alle andere klanten in Duitsland bieden we de aankoop op rekening niet zelf aan, maar in samenwerking met Zinia by Open Bank, S.A.. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven in de kassa. Zinia aankoop op rekening:

 

Zinia by Open Bank S.A.
IBAN: DE27 5003 3300 9999 1043 56
BIC: SCFBDE33XXX

In dit geval stemt u in met de overdracht van de vorderingen van BONITA tot betaling van de koopprijs aan derden, in het bijzonder aan Zinia by Open Bank S.A.. De dienstverlener Zinia zal u per e-mail en/of sms informeren over de vervaldatum en de betalingsinstructies verstrekken.

U kunt de volledige voorwaarden hier bekijken: https://zinia.com/de/agb

Als u vragen hebt, kunt u te allen tijde contact opnemen met Zinia: info.de@zinia.com

 

Aankoop op rekening BONITA:

Bonita GmbH
Deutsche Bank AG
IBAN: DE73 3507 0030 0596 8888 00
BIC: DEUTDEDE350

We bieden deze service aan onze klanten met een klantenkaart en GOLD status. Je wordt rechtstreeks door Bonita geïnformeerd. U maakt het verschuldigde bedrag rechtstreeks over aan BONITA GmbH. U ontvangt alle betalingsverzoeken per e-mail en kunt het bedrag direct overmaken of in uw winkel betalen.

Bij elke aankoop op rekening moet de bestelling binnen 30 dagen na verzending worden betaald. Aankoop op rekening vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole.

Als de betaling na de bovengenoemde 30 dagen nog niet is ontvangen, worden betalingsherinneringen elektronisch en/of per post verzonden. Voor elke verzonden herinnering worden kosten in rekening gebracht. Als het verschuldigde bedrag na deze betalingsherinneringen nog niet is betaald, wordt de factuur doorgegeven aan een gespecialiseerd incassobureau. De kosten worden doorberekend aan de debiteur.

6.5 Voor zover bij aankopen op rekening bij Zinia gegevens via dienstverleners moeten worden ingevoerd, worden deze gegevens niet door BONITA opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen door de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. De respectievelijke gegevensbeschermingsbepalingen van de betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing.

BONITA brengt geen kosten in rekening voor aankopen op rekening bij Zinia.

Indien u op de factuur vermelde individuele artikelen reeds heeft geretourneerd, heeft u het recht om het vermelde factuurbedrag te verminderen met de prijs van de geretourneerde artikelen.

 

6.6 Voor zover bij aankopen op rekening BONITA moet worden ingevoerd, worden deze gegevens door BONITA opgeslagen ten behoeve van de verwerking. De bepalingen inzake gegevensbescherming zijn hierop van toepassing. BONITA brengt geen kosten in rekening voor aankoop op rekening.

Indien u op de factuur vermelde individuele artikelen reeds heeft geretourneerd, heeft u het recht om het vermelde factuurbedrag te verminderen met de prijs van de geretourneerde artikelen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot volledige betaling van de openstaande vordering(en) eigendom van Bonita.

8. Vorderingen wegens gebreken en aansprakelijkheidsvorderingen

8.1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. Indien u gebreken in de geleverde goederen vaststelt, heeft u daarom het wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken. Als u goederen retourneert om uw garantierechten te doen gelden, verzoeken wij u de gebreken te benoemen en te beschrijven.

8.2. BONITA is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid. Verder zijn wij aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig vertrouwt. In dit geval zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. BONITA is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die in de bovenstaande zinnen zijn vermeld. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van levensbedreigende, lichamelijke of gezondheidsschade, voor een defect na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in het geval van opzettelijk verzwegen defecten. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en medewerkers.

9. Verzameling en gebruik van gegevens

9.1. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die ons in het kader van de zakelijke relatie met u bekend worden, zoals uw naam en contactgegevens, voor het nakomen van de overeenkomst (art 6. lid 1, zin 1, sub b AVG). Wij geven uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is.

9.2. Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of als deze gegevens onjuist zijn geworden, zullen wij na instructie daartoe binnen het kader van de wettelijke bepalingen het wissen, corrigeren of blokkeren van uw gegevens regelen.

9.3. Verdere details over de verwerking van gegevens, bijvoorbeeld bij het bezoeken van onze website, zijn geregeld in onze privacyverklaring.

10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, is het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het VN-verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, UN Sales Convention) zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze geldt niet indien de consument daardoor verstoken blijft van dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

11. Geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een internetplatform voor de online beslechting van geschillen (het zogenaamde 'ODR-platform'). Het ODR-platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten.

 

U kunt het ODR-platform bereiken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

BONITA GmbH is niet bereid of verplicht tot deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie voor consumenten.

12. Exploitant van de webshop

 

BONITA GmbH, Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln, Duitsland

Kantongerecht Duisburg, HRB 18191

 

Vertegenwoordigd door de directeur: Karsten Oberheide

 

Btw-nummer: ​DE247166163

 

Telefoon:        +492852-950888, maandag-vrijdag 09.00 tot 16.00 uur (CET/CEST) (Alleen in het Duits)

E-mail:           ​e-shop@bonita.de